۴۸ ۴۶ ۴۴ ۴۲ اندازه ها ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۷ سینه ۹۲ ۸۷ ۸۲ ۷۷ کمر ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۰۲ باسن ۴۰.۲ ۳۹ ۳۷.۸ ۳۶.۶ کارور پشت ۳۹.۵ ۳۸ ۳۶.۵ ۳۵ کارور جلو ۱۳.۷ ۱۳.۴ ۱۳.۱ ۱۲.۸ سرشانه ۴۲.۸ ۴۱.۶ ۴۰.۴ ۳۹.۲ گردن ۱۰ ۹.۴ ۸.۸ ۸.۲ پهنای ساسون ۳۶ ۳۴.۴ ۳۲.۸ ۳۱ بازو ۱۸.۵ ۱۸ ۱۷.۵ ۱۷ مچ دست ۲۶.۲ ۲۶.۳ ۲۵.۷ ۲۵.۱ مچ پا ۲۳.۹ ۲۳.۳ ۲۲.۷ ۲۲.۱ ساق پا ۴۲.۵ ۴۲ ۴۱.۵ ۴۱ بالاتنه پشت ۴۳.۷ ۴۲.۹ ۴۲.۱ ۴۱.۲ بالاتنه جلو       ۲۳.۵ ۲۳ ۲۲.۵ ۲۲ بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۱ ۶۰.۵ ۶۰ ۵۹.۵ بلندی زانو ۲۲.۱ ۲۱.۸ ۲۱.۵ ۲۱.۲ بلندی باسن ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ از کمر تا زمین ۳۱.۵ ۳۰.۸ ۳۰.۱ ۲۹.۴ برامدگی ران(بلندی فاق) ۶۱ ۶۰.۵ ۶۰ ۵۹.۵ بلندی آستین ۵۵ ۵۴.۵ ۵۴ ۵۳.۵ بلندی آستین در پارچه کشی ۲۳.۵ ۲۳ ۲۲.۵ ۲۲ اندازه ی مچ آستین در پیراهن ۱۵ ۱۴.۷۵ ۱۴.۵ ۱۴.۲۵ اندازه ی مچ آستین دو تکه ۲۴.۵ ۲۴ ۲۳.۵ ۲۳ گشادی لبه ی شلوار ۲۱ ۲۰.۵ ۲۰ ۱۹.۵ گشادی لبه ی شلوار تنگ ... ادامه مطلب ...

۴۸

۴۶

۴۴

۴۲

اندازه ها

۱۱۲

۱۰۷

۱۰۲

۹۷

سینه

۹۲

۸۷

۸۲

۷۷

کمر

۱۱۷

۱۱۲

۱۰۷

۱۰۲

باسن

۴۰.۲

۳۹

۳۷.۸

۳۶.۶

کارور پشت

۳۹.۵

۳۸

۳۶.۵

۳۵

کارور جلو

۱۳.۷

۱۳.۴

۱۳.۱

۱۲.۸

سرشانه

۴۲.۸

۴۱.۶

۴۰.۴

۳۹.۲

گردن

۱۰

۹.۴

۸.۸

۸.۲

پهنای ساسون

۳۶

۳۴.۴

۳۲.۸

۳۱

بازو

۱۸.۵

۱۸

۱۷.۵

۱۷

مچ دست

۲۶.۲

۲۶.۳

۲۵.۷

۲۵.۱

مچ پا

۲۳.۹

۲۳.۳

۲۲.۷

۲۲.۱

ساق پا

۴۲.۵

۴۲

۴۱.۵

۴۱

بالاتنه پشت

۴۳.۷

۴۲.۹

۴۲.۱

۴۱.۲

بالاتنه جلو      

۲۳.۵

۲۳

۲۲.۵

۲۲

بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)

۶۱

۶۰.۵

۶۰

۵۹.۵

بلندی زانو

۲۲.۱

۲۱.۸

۲۱.۵

۲۱.۲

بلندی باسن

۱۰۹

۱۰۸

۱۰۷

۱۰۶

از کمر تا زمین

۳۱.۵

۳۰.۸

۳۰.۱

۲۹.۴

برامدگی ران(بلندی فاق)

۶۱

۶۰.۵

۶۰

۵۹.۵

بلندی آستین

۵۵

۵۴.۵

۵۴

۵۳.۵

بلندی آستین در پارچه کشی

۲۳.۵

۲۳

۲۲.۵

۲۲

اندازه ی مچ آستین در پیراهن

۱۵

۱۴.۷۵

۱۴.۵

۱۴.۲۵

اندازه ی مچ آستین دو تکه

۲۴.۵

۲۴

۲۳.۵

۲۳

گشادی لبه ی شلوار

۲۱

۲۰.۵

۲۰

۱۹.۵

گشادی لبه ی شلوار تنگ