آموزش خیاطی - طریقه رسم الگوی آستین اندازه های لازم: دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا مچ را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا آرنج: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا آرنج را اندازه می زنیم. طریقه رسم: ابتدا مستطیلی رسم می کنیم به عرض دور بازو+ 4 سانت و به ارتفاع قد آستین تا مچ. خط 1 به 2 را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم ... ادامه مطلب ...

آموزش خیاطی - طریقه رسم الگوی آستین
اندازه های لازم:
دور بازو: متر را در قسمت برجسته ی بازو قرار داده، دور بازو را اندازه می زنیم.
قد آستین از سرشانه تا مچ: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا مچ را اندازه می زنیم. قد آستین از سرشانه تا آرنج: متر را در قسمت سرشانه قرار داده تا آرنج را اندازه می زنیم.
طریقه رسم:
ابتدا مستطیلی رسم می کنیم به عرض دور بازو+ 4 سانت و به ارتفاع قد آستین تا مچ. خط 1 به 2 را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم تا نقاط 5، 6 و 7 به دست آید. این سه نقطه را به پائین عمود می کنیم.
از نقطه ی 1 به اندازه ی 3/1 دور بازو+ 3 سانت پائین می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید. همین فاصله را از 2 به پائین می رویم تا نقطه ی 9 به دست آید.
نقطه ی 6 را به خط راست به نقطه ی 9 وصل می کنیم تا نقطه ی 10 به دست آید.
نقطه ی 8 را با خط راست به نقطه ی 9 وصل می کنیم تا نقطه ی 11 به دست آید.
فاصله ی 5 به 11 را اندازه زده، 3/1 این مقدار را از 5 پائین می رویم تا 12 به دست آید.
از وسط فاصله ی 10 به 9 به اندازه ی 5/1 سانت داخل می شویم تا 13 به دست آید.
از وسط فاصله ی 6 به 10 به اندازه ی 1 سانت بالا می رویم تا 14 به دست آید.
از وسط فاصله ی 6 به 12 به اندازه ی 1 سانت بالا می رویم تا 15 به دست آید.
از وسط فاصله ی 12 به 8 به اندازه ی 1 سانت داخل می شویم تا 16 به دست آید.
نقاط 9، 13، 10، 14، 6، 15، 12، 16 و 8 را مطابق شکل به هم وصل می کنیم.
از نقطه ی 3 به اندازه ی 2 سانت داخل می شویم تا 17 به دست آید. 17 را به 8 وصل می کنیم. از نقطه ی 4 به اندازه ی 2 سانت داخل می شویم تا نقطه ی 18 به دست آید. قد آرنج را از نقطه ی 6 به پائین اندازه می زنیم تا نقطه ی 19 به دست آید. نقطه ی 19 را به دو طرف عمود می کنیم تا خط آرنج به دست آید.

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 مرداد 1395    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()