۴۰ ۳۸ ۳۶ ۳۴ اندازه ها ۹۲ ۸۸ ۸۶ ۸۰ سینه ۷۲ ۶۸ ۶۴ ۶۰ کمر ۹۷ ۹۳ ۸۹ ۸۵ باسن ۳۵.۴ ۳۴.۴ ۳۲.۴ ۳۲.۴ کارور پشت ۳۲.۶ ۳۲.۴ ۳۱.۲ ۳۰ کارور جلو ۱۲.۵ ۱۲.۲۵ ۱۲ ۱۱.۷۵ سرشانه ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ گردن ۷.۶ ۷ ۶.۴ ۵.۸ پهنای ساسون ۲۹.۶ ۲۸.۴ ۲۷.۲ ۲۶ بازو ۱۶.۵ ۱۶ ۱۵.۵ ۱۵ مچ دست ۲۴.۵ ۲۴ ۲۳.۵ ۲۳ مچ پا ۲۱.۵ ۲۱ ۲۰.۵ ۲۰ ساق پا ۴۰.۵ ۴۰ ۳۹.۵ ۳۹ بالاتنه پشت ۴۰.۵ ۴۰ ۳۹.۵ ۳۹ بالاتنه جلو ۲۱.۵ ۲۱ ۲۰.۵ ۲۰ بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۵۹ ۵۸.۵ ۵۸ ۵۷.۵ بلندی زانو ۲۰.۹ ۲۰.۶ ۲۰.۳ ۲۰ بلندی باسن ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ از کمر تا زمین ۲۸.۷ ۲۸ ۲۷.۳ ۲۶.۶ برامدگی ران(بلندی فاق) ۵۹ ۵۸.۴ ۵۷.۸ ۵۷.۲ بلندی آستین ۵۳ ۵۲.۴ ۵۱.۸ ۵۱.۲ بلندی آستین در پارچه کشی ۲۱.۵ ۲۱.۵ ۲۱ ۲۱ اندازه ی مچ آستین در پیراهن ۱۴ ۱۳.۷۵ ۱۲.۵ ۱۲.۲۵ اندازه ی مچ آستین دو تکه ۲۲.۵ ۲۲ ۲۱.۵ ۲۱ گشادی لبه ی شلوار ۱۹ ۱۹ ۱۸.۵ ۱۸.۵ گشادی لبه ی شلوار تنگ ... ادامه مطلب ...

۴۰

۳۸

۳۶

۳۴

اندازه ها

۹۲

۸۸

۸۶

۸۰

سینه

۷۲

۶۸

۶۴

۶۰

کمر

۹۷

۹۳

۸۹

۸۵

باسن

۳۵.۴

۳۴.۴

۳۲.۴

۳۲.۴

کارور پشت

۳۲.۶

۳۲.۴

۳۱.۲

۳۰

کارور جلو

۱۲.۵

۱۲.۲۵

۱۲

۱۱.۷۵

سرشانه

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

گردن

۷.۶

۷

۶.۴

۵.۸

پهنای ساسون

۲۹.۶

۲۸.۴

۲۷.۲

۲۶

بازو

۱۶.۵

۱۶

۱۵.۵

۱۵

مچ دست

۲۴.۵

۲۴

۲۳.۵

۲۳

مچ پا

۲۱.۵

۲۱

۲۰.۵

۲۰

ساق پا

۴۰.۵

۴۰

۳۹.۵

۳۹

بالاتنه پشت

۴۰.۵

۴۰

۳۹.۵

۳۹

بالاتنه جلو

۲۱.۵

۲۱

۲۰.۵

۲۰

بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)

۵۹

۵۸.۵

۵۸

۵۷.۵

بلندی زانو

۲۰.۹

۲۰.۶

۲۰.۳

۲۰

بلندی باسن

۱۰۵

۱۰۴

۱۰۳

۱۰۲

از کمر تا زمین

۲۸.۷

۲۸

۲۷.۳

۲۶.۶

برامدگی ران(بلندی فاق)

۵۹

۵۸.۴

۵۷.۸

۵۷.۲

بلندی آستین

۵۳

۵۲.۴

۵۱.۸

۵۱.۲

بلندی آستین در پارچه کشی

۲۱.۵

۲۱.۵

۲۱

۲۱

اندازه ی مچ آستین در پیراهن

۱۴

۱۳.۷۵

۱۲.۵

۱۲.۲۵

اندازه ی مچ آستین دو تکه

۲۲.۵

۲۲

۲۱.۵

۲۱

گشادی لبه ی شلوار

۱۹

۱۹

۱۸.۵

۱۸.۵

گشادی لبه ی شلوار تنگ

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1395    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()