اندازه های بدن     سینه تا                            از باسن   تا                             از   کد اندازه ۸۲                          ۷۸ ۸۷                          ۸۳ ۳۴ ۸۵                         ۸۳ ۹۱                          ۸۷ ۳۶ ۹۰                         ۸۶ ۹۵                          ۹۱ ۳۸ ۹۴                         ۹۰ ۹۹                          ۹۵ ۴۰ ۹۹                          ۹۵ ۱۰۴                      ۱۰۰ ۴۲ ۱۰۴                      ۱۰۰ ۱۰۹                      ۱۰۵ ۴۴ ۱۰۹                      ۱۰۵ ۱۱۴                      ۱۱۰ ۴۶ ۱۱۴                      ۱۱۰ ۱۱۹                      ۱۱۵ ۴۸ ۱۱۹                     ۱۱۵  ۱۲۴                     ۱۲۰ ۵۰ ۱۲۴                      ۱۲۰ ۱۲۹                      ۱۲۵ ۵۲ ۱۲۹                      ۱۲۵ ۱۳۴                     ۱۳۰ ۵۴ ۱۳۴                      ۱۳۰ ۱۳۹                     ۱۳۵ ۵۶   ... ادامه مطلب ...

اندازه های بدن

 

 

سینه

تا                            از

باسن  

تا                             از  

کد اندازه

۸۲                          ۷۸

۸۷                          ۸۳

۳۴

۸۵                         ۸۳

۹۱                          ۸۷

۳۶

۹۰                         ۸۶

۹۵                          ۹۱

۳۸

۹۴                         ۹۰

۹۹                          ۹۵

۴۰

۹۹                          ۹۵

۱۰۴                      ۱۰۰

۴۲

۱۰۴                      ۱۰۰

۱۰۹                      ۱۰۵

۴۴

۱۰۹                      ۱۰۵

۱۱۴                      ۱۱۰

۴۶

۱۱۴                      ۱۱۰

۱۱۹                      ۱۱۵

۴۸

۱۱۹                     ۱۱۵ 

۱۲۴                     ۱۲۰

۵۰

۱۲۴                      ۱۲۰

۱۲۹                      ۱۲۵

۵۲

۱۲۹                      ۱۲۵

۱۳۴                     ۱۳۰

۵۴

۱۳۴                      ۱۳۰

۱۳۹                     ۱۳۵

۵۶